Privacy Policy saoediarabie.nl

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 2 januari 2023.

Wij zijn saoediarabië.nl. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken. Tenslotte geven wij aan welke rechten je hebt als wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website https://saoediarabie.nl (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens zodat we jou onze Website en Diensten kunnen aanbieden.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (de Verantwoordelijke) voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welk(e) doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Als je gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon; of
 • als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken. Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
Contactgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Met jou contact op te nemen
 • Met jou te corresponderen
 • Voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan jou
Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 

Betaalgegevens:

 • Betaalgegevens van de partij die betaalt
 

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • De financiële administratie bij te houden
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 

Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Interesses
 • De aankopen van de Diensten
 

Wij gebruiken deze gegevens:

 • Voor marketing- en promotiedoeleinden
 • Om jou onze nieuwsbrief en/of updates te sturen. Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief en/of updates
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Toestemming

 

Gerechtvaardigd belang

Voor de grondslag gerechtvaardigd belang wordt door ons een afweging gemaakt tussen onze belangen enerzijds en jouw belangen, grondrechten en vrijheden anderzijds. Bij deze afweging wordt beoordeeld of ons belang zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Wij verwerken de contactgegevens zodat je contact met ons kunt opnemen voor vragen en opmerkingen. Deze gegevens zijn waardevol voor ons omdat we op deze manier in contact komen met onze doelgroep, en daardoor onze dienst kunnen verlenen en mogelijk verbeteren.

Wij hebben voor de beoordeling van jouw risico zowel aandacht besteed aan de kwantiteit als de kwaliteit van de Persoonsgegevens die wij verwerken. Op basis van ons gerechtvaardigde belang verwerken wij geen grote hoeveelheid Persoonsgegevens maar slechts jouw contactgegevens, die je zelf aan ons verstrekt.  De contactgegevens die je aan ons verstrekt bevatten daarnaast geen gevoelige gegevens zoals identiteitsbewijzen, financiële informatie of medische informatie. De kans op identiteitsfraude, discriminatie of reputatieschade bij een eventueel datalek is wat ons betreft minimaal. De verwerking van de contactgegevens heeft zodoende geen, of slechts in zeer beperkte mate, impact op jouw privacy. Wij hebben geconcludeerd dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons. Zodoende menen wij een gerechtvaardigd belang te hebben om de Persoonsgegevens te verwerken.

Deze beoordeling is echter subjectief. Ben je het niet eens met de verwerking van jouw Persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang? Dan kun je hier altijd bezwaar tegen maken bij ons. Wij zullen de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan opnieuw beoordelen, en mogelijk staken.

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je de inspiratiekaart bestelt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer je het contactformulier invult.

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Op die manier zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw Persoonsgegevens. Wij doen dit door middel van de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien nodig ons proces aan. Op die manier zijn uw Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij een eventuele (technische of fysieke) storing.

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Hieronder volgt een lijst van de categorieën van Persoonsgegevens en de (functioneel omschreven) bewaartermijnen:

Categorie Persoonsgegevens  Bewaartermijn
Contactgegevens Wij bewaren jouw contactgegevens voor zo lang als nodig is om jou onze diensten te verlenen.
Betaalgegevens Wij bewaren jouw betaalgegevens voor zo lang als nodig is om aan onze financiële en belastingtechnische eisen en verplichtingen te voldoen.
Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden Wij bewaren gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden voor zo lang als jij van deze Diensten gebruik wilt maken.

 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Verwerkers

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met derde partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij beschikken enkel over de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met: Mollie. Deze partij verricht de volgende dienst(en) voor ons: het uitvoeren van betaaldiensten.

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken. Buiten de EER verwerken wij jouw Persoonsgegevens alleen als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: https://saoediarabie.nl/cookies/.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie
  je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Recht op dataportabiliteit
  je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Recht van bezwaar
  je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Klachtrecht
  je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als je meent dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken
  je mag de toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken, door een bericht te sturen naar het onderstaande e-mail adres. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 • Saoediarabie.nl
 • Ambachtenlaan 107
 • 4813 HG Breda
 • info@saoediarabië.nl
Landmark Hagia Sophia Streamline Icon: https://streamlinehq.comlandmark-hagia-sophia
Umrah & Umrah+ Reizen Meer info