Algemene Voorwaarden saoediarabie.nl

Deze Algemene Voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op: 2 januari 2023.

Wie zijn wij?

Wij zijn saoediarabie.nl (Saoediarabie.nl). Ons adres is Ambachtenlaan 107, 4813 HG in Breda. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32149757.

Wat doen wij?

Wij bieden jou toegang tot onze website https://www.saoediarabie.nl (de Website) waar jij inspiratie en informatie kan vinden voor een reis naar Saoedi-Arabië. Daarnaast kun jij in onze webshop (de Webshop) onze Producten (gedefinieerd in Artikel 3.1) bestellen.

Wat lees je hier?

Dit zijn onze algemene voorwaarden (Voorwaarden). Wij zullen je deze Voorwaarden op jouw verzoek kosteloos toezenden. Je kunt deze Voorwaarden ook vinden op de Website. Op onze Website staat ook onze Privacy Policy. Neem de tijd om deze zorgvuldig door te lezen, het bevat belangrijke informatie over hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken.

Wanneer wij naar jou verwijzen in deze Voorwaarden, bedoelen wij jou als bezoeker van onze Website of Webshop.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over deze Voorwaarden of de Webapplicatie, aarzel dan niet contact met ons op te nemen door te mailen naar info@saoediarabie.nl.

Toepasselijkheid Voorwaarden

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst (gedefinieerd Artikel 4.3) die wij met jou sluiten, iedere Aanbieding (gedefinieerd in Artikel 4.4) en op elk gebruik van onze Website.
 • Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn.
 • Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk (elke vorm van vastlegging in geschrift, ook langs elektronische weg) door ons zijn overeengekomen.

Onze Website

 • Op onze Website kun jij inspiratie op doen voor een reis naar Saoedi-Arabië.
 • Wij hebben de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wees je er echter van bewust dat de inhoud van onze Website bedoeld is ter inspiratie en dat wij niet kunnen garanderen dat de inhoud juist is. Verifieer daarom altijd zelf eerst de informatie voordat je op reis gaat en blijf tijdens een reis altijd je gezonde verstand gebruiken.
 • Op onze Website kan je ook informatie vinden van verschillende reisaanbieders die reizen aanbieden naar Saoedi-Arabië (de Reisaanbieders). Het boeken van een reis gaat uitsluitend via de Reisaanbieder. Wij bieden zelf geen reizen aan.
 • Alle inhoud met betrekking tot de Reisaanbieders is afkomstig van de Reisaanbieders. De Reisaanbieders zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Als je een reis wil boeken kun je dit doen op de website van een Reisaanbieder. Controleer altijd bij de Reisaanbieder de juistheid van de informatie.
 • Wij blijven onze Website, en de reisinspiratie die je op de Website vindt, ontwikkelen. Als je een fout tegenkomt of suggesties hebt dan horen wij het graag. Hiervoor kan je mailen naar info@saoediarabie.nl.

Webshop en Producten

 • In onze Webshop verkopen wij producten met betrekking tot reisinspiratie voor Saoedi-Arabië (Product/Producten).
 • Wij verkopen onze Producten aan Consumenten en Zakelijke Klanten. Onder Consument verstaan wij een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Onder Zakelijke Klant verstaan wij iedere klant die geen Consument is.
 • Als je een Zakelijke Klant bent kunnen wij de Producten in bepaalde gevallen personaliseren. Voordat wij de Producten personaliseren, vragen wij om akkoord op het design. Vanaf het moment dat je akkoord bent gegaan, kun je jouw Bestelling (gedefinieerd in Artikel 4.1) niet meer annuleren. Daarnaast zijn wij na akkoord niet aansprakelijk jegens jou of derden voor eventuele schade van een onjuist design. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste logo, URL, contactgegevens of andere content voor het personaliseren van de Producten.

Bestelling

 • In de Webshop kan je een bestelling plaatsen voor de koop van onze Producten (Bestelling).
 • Bij het plaatsen van de Bestelling dien je persoonlijke gegevens aan ons te verstekken (zoals een geldig e-mailadres en adres). Jij bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens.
 • Er komt een Overeenkomst met ons tot stand wanneer jij onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd hebt en de Bestelling betaald hebt.
 • Wij kunnen gebruik maken van Aanbiedingen. Kennelijke vergissingen of fouten in een Aanbieding, waarbij het direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden ons niet. Een Aanbieding is geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn en/of onder de daarin genoemde voorwaarden. Als een termijn ontbreekt, is de Aanbieding 14 dagen geldig.
 • Wij mogen altijd een Bestelling weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij misbruik of fraude vermoeden of ontdekken. Wij zijn niet gehouden enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien te vergoeden.

Prijs en Betaling

 • Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn in Euro’s en inclusief eventuele onkosten, BTW en verzendkosten.
 • Wij hebben steeds het recht om de prijzen van onze Producten aan te passen. Wij verhogen de prijzen niet tijdens de in een Aanbieding vermelde geldigheidsduur of als er een Overeenkomst tot stand is gekomen, behalve wanneer het gaat om prijswijzigingen als gevolg van veranderde wettelijke regels. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde voor een prijswijziging.
 • Een Bestelling dient betaald te worden via de bij de Bestelling aangegeven betaalmethoden.
 • Als jij, als Zakelijke Klant, niet (tijdig) voldoet aan de betalingsvoorwaarden, dan mogen wij boven de verschuldigde wettelijke rente een rentevergoeding van 3% in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend over het gehele verschuldigde factuurbedrag en over de periode waarin jij in verzuim bent.

Levering

 • Wij bieden je gratis verzending aan op al onze Bestellingen.
 • Wij leveren jouw Product af op het adres dat je bij de Bestelling hebt opgegeven. Je kan het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij mogen de distributie ook door een andere externe partij laten verzorgen.
 • Wij kunnen een Bestelling in gedeelten leveren als er meerdere Producten zijn besteld. Wij leveren wereldwijd. Wij kunnen de landen waaraan wij leveren wijzigen. Wij zullen duidelijk maken aan welke landen wij leveren wanneer je een Product bestelt.
 • De levertijd van jouw Bestelling bedraagt 2 werkdagen. De door ons vermelde levertijden zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. De leveringsdag kan variëren door onder andere feestdagen, overmacht of onvoorziene omstandigheden. Als wij te laat zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die door deze te late levering wordt veroorzaakt.

Retour

 • Wij hopen dat je tevreden bent met het Product wat je besteld hebt. Mocht dit om wat voor reden toch niet zo zijn, dan kunnen Consumenten het Product retourneren en hun geld terugkrijgen. Het Product moet dan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat de Bestelling is ontvangen (de Retourperiode).
 • Zakelijke klanten kunnen Producten niet retourneren.
 • Je kan een Product retourneren door een email te sturen naar info@saoediarabie.nl. Voor retourzendingen die uit Nederland worden verzonden betalen wij de retourkosten. Voor retourzendingen afkomstig uit andere landen dan Nederland zal je zelf de retourkosten moeten betalen.
 • Wij zullen het aankoopbedrag volledig terugbetalen binnen 14 dagen nadat wij het door jou geretourneerde Product hebben ontvangen. Wij storten het bedrag terug op de door jou gekozen betaalmethode.
 • Tijdens de Retourperiode zal je de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van het Product en de verpakking. Je mag de verpakking alleen verwijderen en het Product alleen gebruiken voor zover dit nodig is om vast te stellen of je het Product wilt houden.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website of Webshop. Onze Website bevat informatie ter inspiratie van jouw reis. Alle handelingen die je vervolgens op basis van deze informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor op onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden (zoals Reisaanbieders).
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die volgt uit onjuiste of onvolledige informatie die jij aan ons verstrekt hebt.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in het geval van overmacht, zoals uiteengezet is in Artikel 9.
 • Als wij toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de bestellingswaarde van jouw Bestelling of als je geen bestelling hebt geplaatst tot maximaal EUR 500.
 • De beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
 • Jij zult ons vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle vorderingen van derden die schade lijden door het gebruik van onze Producten en waarvan de oorzaak niet aan ons toerekenbaar is.

Overmacht

 • In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 onafgebroken maanden of als duidelijk is geworden dat de periode langer dan 2 maanden zal duren, kunnen wij de Overeenkomst ontbinden. Indien wij jouw Bestelling door overmacht niet kunnen leveren, zullen wij jouw betaling terugstorten.
 • In geval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor jouw schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij (of onze licentiegevers of leveranciers) zijn de exclusieve eigenaars van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendommen, zoals auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien, broncodes en knowhow, die rusten op onze Website en/of Producten. Jij mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Geheimhouding en privacy

 • Saoediarabie.nl zal al jouw vertrouwelijke informatie geheimhouden, tenzij er een wettelijke of statutaire verplichting tot openbaarmaking bestaat.
 • Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie onze Privacy Policy op de Website voor meer informatie.

Slotbepalingen

 • Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling volgt.
 • Saoediarabie.nl mag haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Webshop, Website en/of deze Voorwaarden overdragen. Jij mag jouw rechten en verplichtingen alleen overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Saoediarabie.nl.

Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

 • Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank Oost-Brabant is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen of vorderingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien. Als Saoediarabië.nl een geschil start voor de rechtbank Oost-Brabant kan een Consument hier binnen 1 maand schriftelijk bezwaar tegen maken. Als de Consument hier bezwaar tegen maakt, zal het geschil moeten plaatsvinden voor de rechter die bevoegd is volgens de wet.

Als Consument kan je ook gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doeltreffende, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr.

Algemene Voorwaarden downloaden (PDF)
Landmark Hagia Sophia Streamline Icon: https://streamlinehq.comlandmark-hagia-sophia
Umrah & Umrah+ Reizen Meer info